Regulamin

Definicje:

BOK: telefoniczne biuro obsługi klienta, odpowiedzialne za pomoc przed realizacją zamówienia, w trakcie oraz po realizacji zamówienia, w tym za prowadzenie procesów reklamacyjnych.

DPD: firma kurierska DPD (adres strony internetowej: www.dpd.com.pl, infolinia: 0801400373 lub 22 5775555).

FORMULARZ REJESTRACYJNY: zamieszczony na stronie internetowej sklep.kobi.pl formularz, wypełniany przez Klienta, w celu założenia Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA: zamieszczony na stronie internetowej sklep.kobi.pl formularz, wypełniany przez Klienta w celu dokonania zakupu artykułów oferowanych przez Sklep do sprzedaży.

HASŁO: ciąg znaków alfanumerycznych, umożliwiający autoryzację w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.

KLIENT: osoba zawierająca oraz zamierzająca zawrzeć umowę z Sklepem za pośrednictwem witryny sklep.kobi.pl (w tym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta).  

KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

KONTO: podstrona witryny sklep.kobi.pl, w której Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi, kontroli i obserwowania stanu zaawansowania złożonych zamówień.

LOGIN: ciąg znaków alfanumerycznych /adres e-mail/, indywidualizujący Klienta zarejestrowanego uprzednio w bazie internetowej Sklepu.

PUNKT ODBIORU OSOBISTEGO: lokal pod adresem: ul. Boya Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, w którym w określonych godzinach możliwe jest odebranie zamówionego Towaru (siedziba Sklepu).  

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA: osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REGULAMIN: niniejszy Regulamin Sklepu.

REJESTRACJA: czynność jednorazowa polegająca na utworzeniu Konta przez Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sklep w witrynie sklep.kobi.pl.

SKLEP: Kobi Light Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rzeszowie ul. Boya-Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów; zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001016732, kapitał zakładowy 100.000 zł  (w całości opłacony), posiadająca NIP 8133499669, REGON 180227103 oraz numer rejestrowy BDO 000003217.

STRONA INTERNETOWA: witryna sklep.kobi.pl.

TOWAR: rzecz ruchoma będąca w ofercie sprzedaży Sklepu – oferowana do sprzedaży na Stronie internetowej (artykuły elektryczne i oświetleniowe).

ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta, wyrażone w formie elektronicznej, bezpośrednio zmierzające do zawarcia drogą elektroniczną umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep.

 

 

 

Rozdział I.               POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Sklep przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, poprzez Stronę internetową.
 2. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 tej ustawy.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu prowadzonej za pośrednictwem Strony internetowej jest sprzedaż Towarów na podstawie umowy zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 4. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – o ile ich siedziba mieści się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wszelkie czynności związane z zawieraniem umów ze Sklepem mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na podstawie ustawy, umowy lub stosownego pełnomocnictwa.
 5. Sklep za pośrednictwem Strony internetowej prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zakupionych w Sklepie Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient zamierzający zawrzeć ze Sklepem umowę za pośrednictwem Strony internetowej powinien mieć dostęp do łącza internetowego.
 7. Dla prawidłowego pod względem technicznym przebiegu procesu zawarcia Umowy Klient powinien mieć dostęp do przynajmniej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8-9, Mozilla Firefox 4.x-10.x, Opera 11.x, Google Chrome 14.x, lub ich nowszych wersji.  Optymalna rozdzielczość wynosi: 1024x768.

 

Rozdział II.              ASORTYMENT SKLEPU

 1. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży na Stronie internetowej są fabrycznie nowe i jeżeli jest to wyraźnie określone w szczegółowym opisie towaru – są objęte gwarancją producenta.
 2. Zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej są zdjęciami rzeczywistymi konkretnych Towarów, jeżeli zostało to wyraźnie określone, w pozostałych przypadkach są to zdjęcia poglądowe.  

 

Rozdział III.             SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych oraz są wyrażone w kwocie brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są doliczane odrębnie na zasadach określonych w Regulaminie. Klient informowany jest, nie później niż w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość, o wszelkich łącznych kosztach związanych z transportem, dostarczeniem, usługami pocztowymi oraz innymi kosztami związanymi z zakupywanym Towarem.
 2. Zamówienie należy złożyć korzystając z Formularza zamówienia zamieszczonego na Stronie internetowej.
 3. Klienci mogą składać Zamówienia za pomocą Konta, po uprzednim zalogowaniu się na Stronie internetowej (Klienci Zarejestrowani). Rejestracja odbywa się na podstawie danych wpisanych przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na Stronie internetowej.
 4. Rejestracja umożliwia Klientowi składanie zamówień za pomocą Konta. Rejestracja umożliwia ponadto śledzenie statusu złożonych Zamówień oraz pozwala na sprawdzanie ich historii.
 5. Sklep informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę wynikających z wyboru sposobu płatności za Towar, na etapie składania Zamówienia, przed wyrażeniem woli związania się umową.
 6. W przypadku wadliwie wypełnionego Formularza zamówienia, Zamówienie jest traktowane jako niezłożone.
 7. Nie jest traktowane jako niezłożone Zamówienie, jeżeli w Formularzu zamówienia umieszczono dane błędne lub świadomie fałszywe, o których to okolicznościach Sklep nie może mieć wiedzy przy zachowaniu należytej staranności.
 8. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Sklep w zakresie prawidłowości wypełnienia lub prawdziwości podanych danych w Formularzu zamówienia, pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia i weryfikacji. W przypadku nieuzyskania odpowiednich wyjaśnień Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o takim fakcie oraz poda przyczynę z jej uzasadnieniem.
 9. Umowa między Sklepem a Klientem zawierana jest w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 10. Zamówienia Klienci mogą składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Potwierdzanie Zamówień i ich realizacja oraz obsługa Klientów odbywa się w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze (tj. wszystkie dni niebędące sobotami oraz dniami wolnymi od pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów).
 11. Przy dokonywaniu płatności za Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie. 

 

Rozdział IV.            REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 1. Doręczenie Towaru Klientowi zlecane jest kurierowi - DPD (doręczenie może być zlecane również innym kurierom).
 2. Realizacja Zamówienia, w przypadku zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przed jego odbiorem (opcja określona jako: „przelew bankowy”), rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sklepu wskazanym Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia, w przypadku zamiaru zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przy odbiorze Towaru (opcja określona jako: „pobranie”), rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Realizacja zamówienia, w przypadku zamiaru zapłaty przez Klienta za Towar przy odbiorze Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego (opcja określona jako: „gotówka przy odbiorze”), rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Zakupione towary doręczane są pod adres podany w Formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 6. Towary nie są doręczane przez DPD w soboty, niedziele i święta.
 7. Towary są doręczane przez DPD w godzinach 8:00 – 16:00.
 8. Pracownik DPD w przypadku niezastania adresata w chwili próby dostawy, winien pozostawić awizo oraz podjąć 2 kolejne próby doręczenia w 2 kolejnych następujących po sobie dniach roboczych.
 9. Sklep nie zobowiązuje DPD do telefonicznego powiadamiania Klienta przed próbą doręczenia przesyłki.
 10. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

     - uszkodzenia mechanicznego zawartości,

     - niekompletności Towaru,

     - niezgodności przedmiotu doręczenia z zamówionym Towarem

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu prawidłowego dokonania dostawy Towaru.

 1. Klient powinien dokładnie ocenić opakowanie zewnętrzne towaru i w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń, sporządzić stosowną notatkę podczas odbioru lub protokół z przedstawicielem firmy kurierskiej. W przypadku wykrycia uszkodzeń Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym kuriera oraz Sklep.

Niesporządzenie protokołu lub niezawiadomienie Sklepu niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzeń może stanowić przyczynę odmowy uznania roszczeń reklamacyjnych Klienta. 

 1. Klient ponosi odpowiedzialność względem Sklepu za podanie nieprawidłowych danych adresowych, zgodnie z którymi ma zostać doręczona przesyłka. W przypadku, gdyby doręczenie Towaru z tej przyczyny przez DPD nie było możliwe, Klient zwróci na rzecz Sklepu rzeczywiście poniesione koszty transportu, wg cen DPD, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Sklep o ich wysokości i przyczynie obciążenia nimi Klienta.
 2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

 

Rozdział V.             KOSZTY DOSTAWY.

 1. Dokładnie wyliczone koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na Stronie internetowej poprzez wykonanie czynności „dodaj do koszyka” oraz określenie warunków i zasad dostawy.
 2. Zapłata za zakupione Towary i formalności związane z zapłatą ceny w przypadku sprzedaży Towaru „za pobraniem” są dokonywane w miejscu odbioru zakupionego Towaru i prowadzi je przedstawiciel DPD, uprawniony do odbioru od Klienta ceny Towaru oraz innych opłat wynikających z uzgodnienia z Klientem, w tym kosztów doręczenia Towaru.
 3. W przypadku towarów wielkogabarytowych, tj. Towarów, których waga przekracza 30 kg, lub Towarów, których rozmiar opakowania przekracza 0,2 m3) naliczana jest dodatkowa opłata logistyczna, o której wysokości Klient jest informowany zawsze przed wyrażeniem woli związania się umową.
 4. W przypadku, gdy wartość zamawianych Towarów przekracza kwotę 600,- zł netto, koszt dostawy ponosi Sklep.

 

Rozdział VI.            CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1. Czas realizacji Zamówienia przez Sklep wynosi nie dłużej niż 10 dni.
 2. Czas realizacji Zamówienia, określony w ust. 1 powyżej, może zostać zmieniony jedynie w drodze indywidualnych ustaleń Sklepu i Klienta.
 3. DPD obowiązany jest doręczyć Klientowi przesyłkę w terminie trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania od Sklepu.  
 4. Towary doręczane za pośrednictwem DPD, których waga przekracza 20 kg, są doręczane bez ich wnoszenia do lokalu Klienta, tj. są doręczane przed budynkiem, w którym znajduje się lokal.  
 5. W przypadku zamiaru zapłaty ceny (oraz ewentualnych kosztów transportu) w formie płatności przelewem, termin realizacji Zamówienia wydłuża się proporcjonalnie o czas realizacji przelewu.
 6. W przypadku realizacji Zamówienia, obejmującego więcej niż jeden Towar, zostanie ono zrealizowane łącznie, w terminie określonym dla Towaru, którego realizacja jest odsunięta w czasie najdalej.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust.6 powyżej, możliwe jest rozdzielenie Zamówienia i jego realizacja częściami, jednakże wiąże się to dla Klienta z obowiązkiem zapłaty dodatkowych kosztów transportu zgodnie z cennikiem i Regulaminem, o którym to koszcie Klient zostanie poinformowany przed wyrażeniem woli związania się umową. Rozdzielenie zamówienia wymaga każdorazowo wyraźnej dyspozycji Klienta.

 

Rozdział VII.           ODBIÓR OSOBISTY.

 1. Zamówione Towary można odbierać osobiście w Punkcie Odbioru Osobistego.
 2. Odbiór jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sklep w formie e-mail dostępności danego asortymentu w Punkcie Odbioru Osobistego.
 3. Jeżeli Towar nie znajduje się fizycznie w Punkcie Odbioru Osobistego Klient pokryje koszt przesłania Towaru do tego Punktu, zgodnie z cennikiem, o którym to koszcie Klient zostanie poinformowany przed wyrażeniem woli związania się umową.

 

Rozdział VIII.            REKLAMACJE.

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi (zgodnie z ustawą Kodeks cywilny) oraz z tytułu niezgodności towaru z umową zawartą z Konsumentem (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, w szczególności Rozdziale 5a).
 2. Zasady realizacji uprawnień z tytułu rękojmi oraz z tytułu braku zgodności Towaru z umową określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za zgodność z Umową świadczenia na rzecz Konsumenta.
 4. Określa się następująco zasady wnoszenia przez Klienta reklamacji:
  1. Klient zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu - z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;
  2. Klient winien wskazać, w jaki sposób domaga się usunięcia wad Towaru;
  3. Klient winien wyjaśnić w jakim zakresie według niego Towar jest dotknięty wadami, chyba że w sposób oczywisty wynika to z okoliczności, a ponadto dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru lub w inny sposób udowodnić fakt zakupu Towaru w Sklepie; w przypadku niewskazania w jaki sposób Towar jest niezgodny z Umową, lub niedołączenia kopii dowodu zakupu albo niewykazania zakupu w Sklepie w inny sposób, Sklep wyznaczy Klientowi 7-dniowy termin do usunięcia braków, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu zwróci Towar Klientowi;
  4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Termin 14.-dniowy może ulec proporcjonalnemu wydłużeniu, jeżeli Sklep dokona uzasadnionego wezwania Klienta, na zasadach określonych w lit. c powyżej. 
 5. W Przypadku wnoszenia reklamacji przez Konsumenta jest on zobowiązany udostępnić Towar podlegający naprawie lub wymianie, zaś Sklep odbierze Towar od Konsumenta na swój koszt.
 6. Towary oferowane przez Sklep posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży oraz są objęte gwarancją producenta, jeżeli zostanie to wyraźnie określone w opisie Towaru lub wynika z publicznych oświadczeń producentów.
 7. Zasady realizacji roszczeń Klienta wynikających z gwarancji określa gwarant.
 8.  W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Sklep w oparciu o gwarancję producenta Towaru należy wraz z reklamowanym Towarem przesłać do Sklepu:
  1. oryginał karty gwarancyjnej – jeżeli była dołączona,
  2. kopię dowodu zakupu,
  3. inne dokumenty, jeżeli wynika to z dokumentu gwarancyjnego.
 9. Celem sprawnego i celowego prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji wskazany jest uprzedni kontakt telefoniczny lub w formie e-mail z BOK lub z gwarantem. Sklep nie uzależnia prowadzenia postępowania reklamacyjnego od dokonania uprzedniego kontaktu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 10. Określa się następująco zasady związane z realizacją przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji producenta Towaru w przypadku ich realizacji przez Klienta za pośrednictwem Sklepu:

a. Klient zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;

b. w przypadku niedołączenia dokumentów, o których mowa w ust.6 powyżej i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Klientowi na usunięcie tego braku (nie krótszego niż 7 dni) Sklep nie będzie realizował reklamacji, a Towar odeśle na koszt Klienta w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynie termin na usuniecie braków przez Klienta;

c. w przypadku istnienia wad objętych gwarancją i wykonania napraw w tym zakresie, Towar zwracany jest Klientowi za pośrednictwem DPD na koszt Sklepu, niezwłocznie po jego zwrocie przez producenta, lub bezpośrednio przez producenta Towaru po jego naprawie, nie później jednak niż w terminach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa    oraz umowy gwarancyjnej.

      11.Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. 

 

Rozdział IX.             ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU.

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, składając oświadczenie w tym przedmiocie, w terminie czternastu dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w terminie. 
 2. Powyższe uprawnienie może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Kobi Light sp. z o.o. sp. k., 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 2, lub na adres e-mail: sklep@kobi.pl .
 3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia, w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Konsumenta.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się na Stronie internetowej oraz jest doręczany Konsumentowi przed wyrażeniem woli związania się umową.  
 5. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sklepu. To, co Konsument i Sklep wzajemnie sobie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że na przestrzeni czasowej od przekazania Towaru Konsumentowi nie może nastąpić:

     a. mechaniczne uszkodzenie Towaru, lub

     b. wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe jest wyłącznie                   przyczyną wad Towaru.

 1. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
 2. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Jeżeli nie jest to niemożliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sklepu, tj.: Kobi Light sp. z o.o. sp. k., 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 2.
 3. Sklep zwraca Konsumentowi również koszty doręczenia Towaru Konsumentowi, z tym jednak zastrzeżeniem, że Sklep zwraca kwotę najtańszego sposobu doręczenia Towaru Konsumentowi oferowanego na etapie zawierania Umowy, jeżeli Konsument wybrał droższy sposób dostawy.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. Zawarte w Rozdziale IX Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

Rozdział X.            KONTAKT.

 1. Pracownicy Sklepu prowadzą obsługę Klientów pod numerem telefonu: 531 508 783 (koszt połączenia – wg stawki operatora), oraz w formie e-mail pod adresem: sklep@kobi.pl .
 2. Obsługa Klienta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Rozdział XI.           INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1)      Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest Sklep. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres e-mail: sekretariat@kobi.pl lub telefonując pod numer: +48 609 753 756.

2)      Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu związanym z:

 • realizacją umowy o świadczenie usług elektronicznych /obsługa Konta/ oraz umowy sprzedaży, którą Klient zawiera ze Sklepem /w tych przypadkach, gdy Klient taką umowę zawiera/;
 • marketingiem bezpośrednim usług Sklepu, w tym przesyłaniem Klientom informacji o produktach Sklepu, promocjach i najnowszych ofertach /w tych przypadkach, gdy Klient wyraził na to zgodę/

3)      Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych lub umowy sprzedaży),
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Sklepie - takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny)
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przetwarzanie danych jest potrzebne w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług Sklepu - co stanowi jego prawnie uzasadniony interes).

4)      Odbiorcami danych osobowych Klientów będą lub mogą być te podmioty, którym Sklep ma  obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (organy publiczne, w szczególności ZUS, US), a także podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi hostingowe, prawne, księgowe, serwisowe, doradcze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, w takim zakresie jaki będzie konieczny dla bieżącego funkcjonowania Sklepu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz dla realizacji umowy.

5)     W przypadku realizacji dostawy towarów przez DPD Polska sp. z o.o. dane osobowe odbiorców przesyłki mogą być wprowadzane przez Członka Sieci DPD (tj. Dostawcę Usług będącego członkiem Sieci DPD, w tym DPD Polska oraz jej odnośnych pracowników, agentów i niezależnych podwykonawców) do systemu monitorującego listę SDN (tj.: listę stworzoną zgodnie z Dekretem 13224 w celu identyfikacji osób podejrzanych o terroryzm, lub jakąkolwiek bardziej aktualną wersję wydaną przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu USA i opublikowaną w oficjalnym serwisie internetowym: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx lub na innym serwisie zastępującym lub innej oficjalnej publikacji tej listy;) wdrożonego przez Członka Sieci DPD w celu sprawdzenia czy odbiorca nie figuruje na liście SDN ani żadnej innej liście ONZ lub podobnej liście krajowej  lub  międzynarodowej. Szersze informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.dpd.com.pl 

6)      Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, a po tym okresie nie dłużej niż jest to konieczne dla dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub podejmowania przed nimi obrony, wynikających z umowy sprzedaży lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora. Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie przez Sklep informacji o produktach Sklepu, promocjach i najnowszych ofertach.

7)      Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8)      Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

9)      Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne dla celów marketingu usług Sklepu. Podanie danych osobowych dla celów wykonywania umowy jest dobrowolne, ale bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. 

 

PRAWO SPRZECIWU

W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wskazanej powyżej - tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.

 

 

Rozdział XII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sklepowi, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sklepowi rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 3. Sklep, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, co najmniej 20 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed umieszczaniem na Stronie internetowej treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Sklep uprawniony będzie do uniemożliwienia Klientowi korzystania z usług Sklepu w przypadku naruszania przez Klienta postanowień powyższych, a także w przypadku wielokrotnego składania Zamówień bez zamiaru ich realizacji.
 5. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z powodu siły wyższej, przez okres jej trwania. Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: klęski żywiołowe, nieprzewidziane strajki, itp.
 6. Przyjęcie przez Klienta przesyłki z Towarem bez zastrzeżeń jednoznaczne jest z niewystępowaniem zewnętrznych fizycznych uszkodzeń produktu oraz jego kompletności w zakresie w jakim możliwa jest ocena tego stanu przez Klienta.
 7. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady Towaru. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 8. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych oraz z bazy danych producentów, stanowią ich własność i zostały udostępnione Sklepowi do celów informacyjnych i marketingowych. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.
 9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o wprowadzeniu zmian na Stronie internetowej. Zmiany są jednak bezskuteczne w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowy ze Sklepem przed wejściem w życie zmian Regulaminu, chyba że złożą oświadczenie, że akceptują postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 10. W przypadku zwrotu towaru i uszkodzenia go w trakcie transportu na skutek niewłaściwego zapakowania Klient ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

 

Regulamin obowiązuje od dn.: 17.03.2023 r.