Klauzula informacyjna Kobi Energy Sp. z o. o.

Klauzula informacyjna dla Klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem nadesłanych danych osobowych jest Kobi Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie (35-105) przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000844983, NIP 8133839792, REGON 386238053, (dalej „Administrator”). Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zapytanie lub prowadzić korespondencję.

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO, w sytuacjach gdy:

  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu: kontaktu z Panią/Panem w ramach obsługi zapytań i realizacji umów; zawarcia i wykonania zawartych z Administratorem umów; przygotowania dokumentacji i złożenia w Państwa imieniu wniosku o dotację; realizacji zleconych usług; rozliczania wykonanych umów; obsługi zgłoszeń reklamacyjnych; nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy;
  2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak: obsługa zawartych umów; archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych; zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi klienta; windykacja należności i dochodzenie roszczeń; przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju.

3. Administrator w celu wykonania Umowy może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych swoim zaufanym partnerom (podwykonawcom). Przekazanie danych odbędzie się w niezbędnym zakresie oraz na podstawie umowy regulującej kwestie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych, a jego zaufanym partnerem.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, nie dłużej, niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie dłużej niż 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym: zakończono realizację umowy, rozpatrzono zgłoszenie reklamacyjne, wykonano naprawy gwarancyjne lub prawomocnie zakończono spór pomiędzy stronami – w zależności które z ww. zdarzeń nastąpiło jako ostatnie

5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
  4. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
  5. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.